• Absolute controle over effectieve reiniging van de keuken… tot ontsmetting.

  • Een gegarandeerd optimale hygiëne van uw installaties door het detecteren en verwijderen van de biofilmbesmettingen

Privacy policy

REALCO NV dankt u voor de interesse die u toont in de website. Uw toegang tot de Realco-website is onderworpen aan volgende voorwaarden en aan alle wetten die handelen over deze materie. De informatie die aanwezig is op deze website is het onderwerp van een clausule van niet-aansprakelijkheid.

ALGEMEEN

Door de website van Realco te bezoeken en te gebruiken, geeft u aan dat u deze gebruiksvoorwaarden aanvaardt zonder beperking of voorbehoud.

Indien een van de bepalingen van deze voorwaarden niet toepasbaar blijkt te zijn, of in strijd met dwingende wettelijke bepalingen, dan heeft dit geen invloed op de geldigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen.

GEBRUIK VAN DE WEBSITE – AUTEURSRECHTEN

De gebruiker erkend formeel dat de voorstelling, de inhoud en alle informatie en gegevens van de website van Realco beschermd zijn door auteursrechten, octrooirechten en merkenrechten, en eigendom zijn van Realco en zijn informatieverstrekkers.

De voorstelling, de reproductie, de verspreiding, de verkoop, de publicatie, de wijziging en ieder gebruik voor commerciële doeleinden van het geheel of een deel van de website van Realco is verboden zonder voorafgaande geschreven toestemming van Realco. Het is eveneens verboden de informatie van de website te misbruiken voor ongeoorloofde doeleinden of op te slaan op elektronische wijze, met uitzondering van de automatische registratie in het cachegeheugen van de browser.

De gebruiker zal de website van Realco niet gebruiken op een manier die mogelijk strijdig is met de goede zeden, om schade te berokkenen aan derden of om afbreuk te doen aan het imago van Realco, met name door het toevoegen van verkeerde of beledigende informatie.

INFORMATIE

De informatie wordt aangeboden aan de gebruiker in zijn ‘ruwe’ vorm, zonder uitgesproken of onuitgesproken garantie en maakt deel uit van een gratis dienst aan het publiek.

De informatie is afkomstig van zo betrouwbaar mogelijke bronnen en zin het onderwerp van een onderzoek binnen redelijke grenzen. Realco zal naar best vermogen de gemelde fouten corrigeren. Realco en zijn informatieverstrekkers staan in geen geval in voor de juistheid, de volledigheid of het aangepaste of actuele karakter van de informatie. Realco kan niet aansprakelijk gesteld worden in geval van verkeerde of weggelaten informatie, geleverd door Realco of door derden en aangeboden aan de gebruiker via de website van Realco.

Realco kan niet aansprakelijk gesteld worden voor beslissingen of handelingen van de gebruiker van de website die gebaseerd zijn op de verstrekte informatie of gegevens.

Realco kan daarom niet aansprakelijk gesteld worden voor fouten of weglatingen, zowel ten opzichte van de gebruiker als van derden, voor eender welke directe, indirecte of toevallige schade, voor ieder gebrek aan winst, verlies van kansen of voor eender welke andere schade die veroorzaakt is door onachtzaamheid of verzuim bij de levering, de verzameling, de voorstelling, de redactie, de interpretatie, de vermelding en de verspreiding van informatie of gegevens via de diensten van Realco, zelfs indien Realco gewaarschuwd werd voor het mogelijk optreden van dergelijke schade.

BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

Realco en zijn informatieverstrekkers kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor schade door een computervirus, in welke vorm dan ook, door bugs (programmafouten) of door eender welk programma of eender welke toepassing indien deze incompatibel zijn met de computerhardware die de gebruiker bezit, noch voor schade die de gebruiker ondervindt door een storing, onderbreking of fout, verandering, update, controle, onderhoud, technisch probleem, verbreking of overbelasting van het telefoonnetwerk of van hiermee verbonden netwerken of diensten, onachtzaamheid of fouten door derden of door de gebruiker, noch voor schade die het gevolg zijn van gebeurtenissen buiten de wil en de controle van Realco.

De hierboven genoemde omstandigheden kunnen in geen enkel geval aanleiding geven tot welke financiële vergoeding dan ook. De gebruiker erkent dat Realco het recht heeft om op welk moment dan ook de beschikbaarheid van de website op te heffen voor onderhouds- en updatingredenen.

HYPERLINKS

De website van Realco bevat koppelingen naar andere websites die interessant kunnen zijn voor de gebruiker. Ieder koppeling is opgenomen enkel ter informatie en Realco geeft geen enkele garantie, welke dan ook, in verband met eender welke andere website die de gebruiker kan bereiken via de website van Realco.

De aanwezigheid van een koppeling naar een andere website wil op geen enkele manier zeggen dat Realco het eens is met de inhoud ervan of dat Realco welke verantwoordelijkheid dan ook heeft in verband met de inhoud of het gebruik van de informatie op de andere website.

UPDATES

Realco kan op eender welk moment de informatie op de website veranderen zonder voorafgaande kennisgeving.

SPECIFIEKE OPMERKINGEN

Specifieke opmerkingen in verband met de voorstelling van producten en diensten van Realco met vermelding van prijzen: de gebruiker erkent uitdrukkelijk dat de informatie over de producten en diensten van Realco hiaten of onjuistheden kan vertonen (in het bijzonder als gevolg van typefouten) of verwijzingen kan bevatten naar producten die niet langer beschikbaar zijn.

De bestelling van een dienst of een product via de website van Realco is gebonden aan de algemene termijnen en voorwaarden van het verkoop- of verhuurcontract dat van kracht is bij Realco.

DE WEDSTRIJDEN VAN REALCO

De informatie die de gebruiker doorgeeft bij zijn deelname aan een van de wedstrijden van Realco kan door Realco of één van zijn filialen gebruikt worden voor marketing.

Alleen de gegevens van de winnaars kunnen doorgegeven worden aan het bedrijf dat een bijdrage levert aan de wedstrijden in het geval dat dit bedrijf zelf de prijzen wenst op te sturen.

DE AANMELDING VAN EEN PROFESSIONELE WEBSITE BIJ HET PORTAALSITE VAN REALCO

Commerciële bedrijven die geen klant zijn van Realco kunnen een aanvraag doen om opgenomen te worden in het gegevensbestand van Realco.Het al dan niet aanvaarden van de aanmelding van een site en de indeling ervan in een categorie blijft de bevoegdheid van Realco alleen, die de beslissing hierover in geen geval dient te verantwoorden.

Realco wijst trouwens iedere verantwoordelijkheid van de hand over de inhoud van de sites die opgenomen zijn in dit gegevensbestand.

Realco behoudt zich het recht voor om dit gegevensbestand (klanten en niet-klanten) geheel of gedeeltelijk te gebruiken voor commerciële of promotionele doeleinden zonder hier op voorhand de toestemming voor te vragen.

De aanmelding van een website op de portaalsite van Realco impliceert de aanvaarding van onderhavige voorwaarden.

REALCO BEHOUDT ZICH HET RECHT VOOR OM DEZE VOORWAARDEN OP IEDER MOMENT AAN TE PASSEN.
DAAROM NODIGEN WE U UIT OM DEZE VOORWAARDEN REGELMATIG TE RAADPLEGEN.