• Absolute controle over effectieve reiniging van de keuken… tot ontsmetting.

 • Een gegarandeerd optimale hygiëne van uw installaties door het detecteren en verwijderen van de biofilmbesmettingen

Algemene voorwaarden

 1. Algemene informatie:

De algemene verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen van producten en diensten. Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst houden alle bestellingen automatisch de aanvaarding van onze algemene verkoopsvoorwaarden door de koper in.

 1. Prijzen:

Tarieven, catalogi, technische mededelingen, reclame- of promotiedocumenten zijn niet bindend voor de onderneming.

De prijzen die van toepassing zijn, zijn steeds de op dat ogenblik geldende tarieven. De vermelde bedragen zijn exclusief btw. De in de offerte vermelde prijzen gelden uitsluitend voor de betreffende offerte.

Elke offerte voor producten of diensten is geldig voor een periode van 3 maanden vanaf de datum van de offerte, tenzij anders aangegeven. Na het verstrijken van deze periode kan de onderneming geen garantie bieden over de juistheid van de prijzen.

 1. Bestelling

Alle door Realco ontvangen bestellingen worden als bindend beschouwd. Op schriftelijke aanvraag van de koper behoudt Realco zich het recht voor om een bestelling te annuleren en beheerkosten aan te rekenen.

 1. Leveringsvoorwaarden

Al onze prijzen zijn Ex Works.

 • Binnenlandse levering: de voorwaarden voor franco leveringen zijn te verkrijgen bij de respectieve commerciële diensten.
 • Buitenlandse levering: behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst worden de leveringsvoorwaarden voor iedere bestelling afzonderlijk bepaald.
 1. Leveringstermijn

De leveringstermijnen worden ter informatie gegeven, en variëren tussen de 3 en de 10 werkdagen, afhankelijk van de beschikbaarheid van de goederen en van de bestemming.

Eventuele vertragingen geven de koper niet het recht om de verkoop te annuleren, de goederen te weigeren of schadevergoeding te eisen.

Voor bijzondere verkopen raden wij aan om de levertijden te bevestigen bij de verkoper die verantwoordelijk is voor het dossier.

 1. Klachten

Bij ontvangst moet de koper de conformiteit van zijn bestelling controleren. Bij gebreken of afwijkingen van de bestelling moet Realco binnen 48 uur na levering schriftelijk op de hoogte worden gebracht. Na deze periode worden de goederen als aanvaard beschouwd.

 

 1. Transport

Tenzij schriftelijk specifiek anders is overeengekomen, worden alle goederen geleverd onder de Incoterm EXW (Ex Works)-voorwaarden, op het risico van de koper, ongeacht de transportwijze.

 

 1. Facturatie

Tenzij schriftelijk specifiek anders is overeengekomen, dienen facturen te worden betaald binnen een termijn van 30 dagen einde maand.

Elke factuur die niet per aangetekende brief wordt betwist binnen de 8 dagen na ontvangst ervan, wordt geacht definitief te zijn aanvaard door de geadresseerde.

Elke factuur die op de vervaldag niet betaald is, zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling aanleiding geven tot de debitering van een contractuele interest van 2% per maand vanaf de vervaldag, alsook tot een forfaitaire, contractuele schadevergoeding van 15% van het factuurbedrag met een minimum van € 40 (artikel 1152 van het Burgerlijk Wetboek).

 1. Bescherming van de privacy

 

De verwerking door de verkoper van de door de koper verstrekte persoonsgegevens heeft de volgende doeleinden: de uitvoering van deze overeenkomst; klantenadministratie; promotie van de producten en diensten van de verkoper; het opzetten van gepersonaliseerde informatie- en direct marketingcampagnes, inclusief per e-mail. (Deel niet gepubliceerd in de evaluatieversie van het contract.)
De koper heeft te allen tijde het recht op kosteloze inzage, controle en correctie van zijn persoonsgegevens, overeenkomstig de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. De verwerkingsverantwoordelijke is de gedelegeerde bestuurder van de verkoper.